KONSTENS HUS - EN SJÄLENS BONING

Öland 29/9 2000 vallfärdade tusentals människor till Eketorps borg. De kom från olika delar av Sverige. Parkeringsplatserna var överfyllda och människor rörde sig i lemmeltåg mot borgen…Varför? Denna natt var hela området potent med en mycket speciell laddning skapad av en konstnär - Bodil Magnusson. Med hjälp av ljus -blått ljus- som projicerats mot vissa delar av fornborgen hade konstnären manat fram en atmosfär av andlig magi som var nästan förlamande i sin storslagenhet. Den påverkade människorna så starkt att de föll i kollektiv trans. Det som jag ser som utmärkande för vår tid är att det finns en extrem längtan efter `själ´- möten genom vilka vi blir omskakade i grunden av hela vår existens för att därigenom återfå perspektivet genom vilket man ser storslagenheten i tillvaron.

 

Alla ropar efter själ

- KK-stiftelsen anordnade på initiativ av handelsminister Leif Pagrotsky en seminarieserie i Stockholm vars syfte var att vaska fram idéer för utveckling av upplevelseindustrin som väntas följa i industrisamhällets kölvatten. Upplevelseindustrin lever av den uppdämda längtan som finns mycket uttalat hos västerlandets människor. KK-stiftelsen vill anordna dessa seminarier och på sikt bygga upp mötesplatser runtom i Sverige där kreativa människor ska kläcka de vinstgivande affärsidéer som ska generera det framtida kapitalet. Eftersom den rådande inställningen i många decennier varit utpräglat materialistisk finns en generell rådvillhet angående vad själ är. Hur ska den åstadkommas?

Jag ser en överhängande risk för att man lätt kan hamna i fällan där föreställningen råder att själ är något som kan produceras enligt de gamla produktionsmetoderna. Dvs. med en rationell syn på tillvaron som kanhända var en förutsättning för industrisamhällets uppgång och fall, men som inte kan användas som metod för att skapa själ. Det som här presenteras är resultatet av en grundforskning kring begreppet själens boning som vuxit fram inom ramen för projektet Möjligheternas Boning.

För att själ ska manifestera sig behövs tid

- tillåtelse för den skapande processen att ha sin gång. En förutsättning för att själ ska kunna manifestera sig i den materiella vardagen är att en koppling tillåts ske med det som varit innan - hela processen som lett fram till det som är nu. När denna förankring finns kan man bygga upp en hållbar framtid, en fast förankrad sådan som inte bara blir en dagslända. Konstens Hus är ett forskningscenter som ska utgöra grogrunden för verksamhet som syftar till att bygga upp en hållbar framtid. Ett sådant center förutsätter att vissa kvaliteter är närvarande i den fysiska byggnaden. Den fysiska kompositionen som utgör en byggnad skapar motsvarande mönster inom dem som vistas och verkar där. Jag ska här redogöra för vad syftet är med verksamheten man vill bygga upp i anslutning till Ölands Folkhögskola och vad som behövs i form av fysisk byggnad för att stimulera till en utveckling i den riktning man valt.