STUDIEBESÖK UNDER PÅGÅENDE SEMINARIUM 
SEMINARIUM

Vi har nu sett hur man med hjälp av magnetfält och elektrisk ström kan läka benbrott och få ben att växa ut. Detta är ETT Exempel på möjligheten att återskapa något som gått förlorat eller skadats. Förmågan att återskapa en förlorad kroppsdel för oss in på de stora frågorna inom biologin: Vad kontrollerar utvecklingen av biologiska organismer och strukturer? Hur utvecklas biologiska organismer från ägg via embryo till färdig organism? Hur klarar organismen av att vid rätt tidpunkt utveckla rätt organ på rätt ställe och sedan samordna dem? Denna förmåga kallas strukturell organisation och har länge betraktats som ett dominerande kännetecken för biologiska system. Dagens mekaniska biologi och medicin, baserad på kemi och RNA/DNA, kan inte förklara denna förmåga och övriga stora frågor. Men det finns forskning som ger oss en antydan till svar på dessa frågor..., en forskning som för oss in på akupunktur och en helheltssyn inom medicin och biologi.

 

I början av seklet gjordes det flera försök att identifiera hur biologiska organismer utvecklas. Man kom fram till ett antal teorier om ett elektriskt fält som fastställer organisationen i varje biologiskt system och förklarar hur kroppsdelar återskapas.

 

En forskare som omvärderat biologin är engelsmannen Rupert Sheldrake, doktor i biokemi. Sheldrake, menar att den mekaniska synen inom biologin har misslyckats med att belysa frågan hur ett embryo kan utvecklas från relativt enkla äggceller till att bli organismer som består av vävnader och organ med stor komplex struktur. Sheldrake är övertygad om att denna mekaniska syn är för begränsad: Han har utvecklat och lanserat hypotesen om morfogenetiska fält, eller formbildningsfält, för att förklara hur biologiska organismer utvecklas, formar och beter sig. Man kan likna fälten vid magnetfält som har en form även om de är osynliga. Sheldrake tror att fälten har anmärkningsvärda egenskaper.

Tanken är att det formbildande fält som formar ett växande djur eller planta bestäms av egenskaper hos tidigare organismer i arten via direkta förbindelser genom tid och rum, ett fenomen som Sheldrake kallar formresonans. Hypotesen är mycket allmängiltig och fungerar både på mikro- och makronivå. Den kan förklara mikronivåns kvarkar och molekyler men också makronivåns planeter och galaxer. Dessutom anser Sheldrake att så skilda saker som djurs instinktiva beteende, människans minne, inlärning, språk, myter, seder, vetenskapstraditioner och kulturella särdrag formas och upprätthålls av formresonansen inom respektive formbildningsfält.