KONSTENS HUS UR EKONOMISK SYNVINKEL

En ny världsbild håller raskt på att ersätta den gamla. De gamla vedertagna sanningarna håller inte längre. Samtidigt som enorma framsteg görs på teknikens och elektronikens områden finns en utbredd rådvillhet angående innehållet som man ska fylla den nya teknikens arenor med. Vad är det vi egentligen vi vill lära våra barn så att vi gemensamt kan bygga upp den nya framtiden som tillåter människan att vara hel?

De utbildningsinstitutioner som vågar ta steget fullt ut och anamma den nya världsbilden -det konservativa vetenskapskollektivets kraxande till trots - kommer att vara de nya spjutspetsarna i samhället. Genom ett samarbete via nätverk med andra institutioner som valt en djärv inriktning, som t ex Can Help i Höör*, kommer paradigmskiftet att påskyndas och förändringsarbetet att underlättas för dem som kommer efter.

Genom att Ölands Folkhögskola finns bland dem som går i täten och profilerar skolan genom ett visionärt utbildningsprogram följer med nödvändighet att regionens attraktionskraft blir större. Elevunderlaget till Ölands kommer att öka. Genom att Konstens Hus har ett ständigt varierande program och utbud medför detta med nödvändighet att besöksantalet till Öland kommer att öka, och inte bara sommartid. Vi ser ju redan nu ett oerhört inflöde till Öland under Konstnatten - Konstnatten på Öland är ett begrepp i hela Sverige.

Konstens Hus kommer att befästa denna syn på Öland som en kulturoas. Av utredningar som gjorts om effekten av kultursatsningar -Lisbeth Lindeborgs doktorsavhandling kan nämnas som ett exempel -framgår att de regioner som gjort satsningar på kultur under lågkonjunkturer istället för att strypa medlen, är de som haft det avsevärt mer förspänt jämfört med andra regioner sedan trenden vänt. Det är tveklöst så att företag väljer att etablera sig i regioner där det finns ett rikt utbud av kultur. Dessa drar i sin tur med sig medarbetare och en större turistström sommartid. Genom storskaliga satsningar på förstklassiga konstutställningar som betingar entréavgift förväntas intäkterna till Konstens Hus bli 250.000 via turistströmmen i ett initialskede. Konstens Hus ska drivas som en stiftelse, fristående från Landstinget. Med tanke på Konstens Hus centrala roll för Ölands Folkhögskola och för hela regionen förväntas verksamheten uppbäras av Landstinget och kommunen i förening med näringslivet.

Tillbaka